Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Provinciale kennisbijeenkomst vrachtwagenparkeren in Carlton

Op 20 juni werd er in het Carlton Oasis Hotel door provincie Zuid-Holland een bijeenkomst georganiseerd over vrachtwagenparkeren. BIZ-parkmanager Boyd Bartels lichtte de situatie op Halfweg-Molenwatering toe tijdens deze middag.

Het provinciale bedrijventerreinenbeleid is er op gericht om bij te dragen aan duurzame bedrijventerreinen, die de economische vitaliteit en kracht van de regio en het bedrijfsleven versterken.

Er bereiken de provincie veel signalen dat, mede door de toename van groot vrachtverkeer en buitenlandse Midden en Oost Europese chauffeurs, vrachtwagenparkeren een steeds groter probleem wordt. Met name het parkeren in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bedrijventerreinen, zorgt steeds meer voor problemen bij gemeenten.

Reden voor provincie Zuid-Holland om hier een kennisbijeenkomst over te organiseren.

Regionale aanpak

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is er recentelijk een regionale aanpak voor vrachtwagenparkeren opgesteld. In deze aanpak is met gemeenten en Rijkswaterstaat gekeken naar oplossingen voor o.a. oneigenlijk gebruik van parkeerlocaties, hinderlijk en wildparkeren, vervuiling, vandalisme, onveilig gevoel en overlast bij bewoners en bezoekers, transportcriminaliteit, zwerfafval en verontreiniging.

In de nieuwe aanpak is ingezet op de thema’s regulering, handhaving, tellingen en communicatie. Tijdens bijeenkomst werden deze aspecten nader toegelicht.

Uiteenlopende problematiek

De problematiek die ervaren wordt in gemeenten is overigens niet altijd van dezelfde orde, soms kan het ook zijn dat er geen ruimte (meer) is voor de vrachtwagens van lokale transportbedrijven. Ook deze kunnen overlast bezorgen door te parkeren in de openbare ruimte, zoals bedrijventerreinen.

Tijdens de bijeenkomst werden meerdere invalshoeken van de problematiek belicht. Ieder bedrijventerrein kent haar eigen problematiek, zo ook Halfweg-Molenwatering. Uiteraard nemen we de nieuwe inzichten die tijdens deze bijeenkomst mee om voor de ondernemers op ons bedrijventerrein een optimale situatie te creëren.

Zoek op de website