Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Wethouders Voorne-Putten stellen economisch profiel op

De vier wethouders economische zaken van Voorne-Putten hebben gezamenlijk het economisch profiel Voorne-Putten opgesteld. Hierin zijn de kansen en bedreigingen van de economie op Voorne-Putten in beeld gebracht.

De drie speerpunten waarop de gemeenten willen gaan inzetten zijn:

• Duurzame en bereikbare delta met ruimte voor bedrijvigheid en innovatie;
• Blijvend aanbod van onderwijs, arbeidspotentieel en werk;
• Woon- en recreatiegebied voor nieuwe generaties.

Speerpunten worden uitgewerkt

Na definitieve besluitvorming door de colleges en raden van de vier gemeenten, is het zaak om de uitwerking concreet te maken. De komende periode staat dan ook in het teken van de uitwerking van de drie speerpunten, waarbij de gemeenten nauw samenwerken met externe partners. Een aantal projecten waar de komende periode aangewerkt zal worden, is onder andere de regionale investeringsagenda, de samenwerking met het Havenbedrijf en de relatie onderwijs en arbeidsmarkt.

Samenwerken aan een sterke regio

De regio Voorne-Putten heeft een sterke blik op de toekomst. In de strategische agenda 2015-2018 hebben de gemeenten samen de belangrijkste ontwikkellijnen voor de komende jaren uiteengezet, waarbij samenwerking een verbindend element is. In dit kader is er behoefte aan een helder en toekomstbestendig economisch profiel, dat past bij de kwaliteiten van het gebied en aansluit bij de ontwikkelingen en kansen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het Economisch Profiel en de strategische agenda zijn te vinden op www.samenwerkingvoorneputten.nl.

Zoek op de website